Budgetten voor werkgevers en sectoren

Ook voor werkgevers, sectoren en sociale partners zijn er budgetten en regelingen om leren te stimuleren, en (nieuwe) mensen op te leiden, om te scholen en/of in dienst te nemen. Op deze pagina vind je een overzicht.
Heb je aanvullingen of heb je verbetervoorstellen? Laat ze ons weten! Zo kunnen we samen zoveel mogelijk mensen helpen om leer- en ontwikkelmogelijkheden te benutten. Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
STAP-budget

STAP-budget is een subsidie van de Rijksoverheid voor individuen/burgers om meer regie te nemen over hun ontwikkeling en loopbaan. Om dit ook te stimuleren kun je als werkgever het gebruik van STAP-budget aanmoedigen.

 

Is een opleiding duurder dan 1.000 euro? Dan zou je als werkgever (of een andere partij) het meerdere kunnen bijdragen.

 

 

 

Expeditieregeling

De verwachting is dat de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen (de Expeditieregeling) in november 2021 wordt gepubliceerd en dat in februari 2022 het eerste aanvraagtijdvak wordt opengesteld. Het gaat daarbij om langere trajecten waarbij onderzoek en het breder toepasbaar maken van kennis een belangrijk onderdeel is. Deze regeling is nadrukkelijk bedoeld voor het ontwikkelen van kennis over van wat werkt in de praktijk, en het breder toepassen van werkzame interventies door bedrijven en organisaties. De regeling is niet bedoeld voor het financieren van scholingsactiviteiten, en onderscheidt zich zo ook van het STAP-budget dat vanaf maart 2022 beschikbaar is, en de crisismaatregelen gericht op scholing en ontwikkeling via Nederland Leert Door.

 

 

 

SLIM-Regeling  
(Structurele) subsidieregeling voor mkb-ondernemingen in het algemeen en voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. De subsidie mag aangevraagd worden door individuele ondernemingen of door samenwerkingsverbanden. De SLIM-regeling is bijvoorbeeld in te zetten voor: de doorlichting van een onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan; het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming; het ontwikkelen of invoeren van een methode voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding van werkenden; het bieden van praktijkleerplaatsen bij een erkend leerbedrijf. Jaarlijks is er 48 miljoen euro beschikbaar.  Lees hier meer.

 

 

 

MKB!dee  (tijdelijk gesloten)
Naast de SLIM-regeling is ook de subsidieregeling  MKB!dee  bedoeld om mkb-ondernemers aan te zetten om belemmeringen weg te nemen om te investeren in opleiding en ontwikkeling en zodoende de leercultuur te bevorderen.  Lees hier meer.

 

 

 

Tel mee met Taal   
Om (digitaal) laaggeletterde werknemers opleidingstrajecten aan te bieden die leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden kunnen werkgevers op basis van de  subsidieregeling  'Tel mee met Taal 2021-2024'  subsidie aanvragen. Lees hier meer.

 

 

 

Subsidieregeling praktijkleren  (tijdelijk gesloten)

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren leerwerkplekken te blijven aanbieden.  Tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. Vanaf 2 juni 2021 tot en met 16 september 2021 kon de aanvraag worden ingediend voor het studiejaar 2020-2021. Lees hier meer.

De Subsidieregeling praktijkleren wordt in de studiejaren 2019/2020 tot en met 2021/2022 uitgebreid met een extra compartiment. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl-leerplek aanbieden.
Vanaf het studiejaar 2019/2020 is hiervoor 10,6 miljoen euro per studiejaar beschikbaar. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het betreffende studiejaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag. Het maximale subsidiebedrag is 2.700 euro per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Vacatures hiervoor kunnen in de vorm van ontwikkelbanen geplaatst worden op STAP-budget.nl.

 

 

 

Praktijkleren op maat

De coronasituatie vraagt om een verbetering van de directe en duurzame inzetbaarheid van werkzoekenden en werkenden op de arbeidsmarkt. Kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo draagt hieraan bij. In 2021 wordt voor de subisidieregeling Praktijkleren bijna 60 miljoen euro extra aangewend. De middelen kunnen worden ingezet voor financiering van mbo-opleidingen van maximaal negen maanden.

Het betreft praktijkleren op maat, waarbij in de praktijk van het leerbedrijf delen (werkprocessen) uit mbo-opleidingen worden geleerd op basis van de mogelijkheden van de kandidaat en het bedrijf. De praktijkverklaring, waarin de in het bedrijf geleerde werkprocessen zijn vermeld, maakt deel uit van de mbo-verklaring. Als aanvullende lessen of examens zijn behaald, krijgen deze ook een plek in de mbo-verklaring.

Deze mbo-opleidingen dienen te worden uitgevoerd in de derde leerweg. De derde leerweg wordt niet door het ministerie van OCW bekostigd. Zowel door OCW bekostigde mbo-instellingen (ROC’s, AOC’s en vakinstellingen) als niet door OCW bekostigde mbo-instellingen kunnen opleidingen in de derde leerweg uitvoeren, mits zij hiervoor een erkenning van DUO hebben verkregen.

  • Vergoeding voor mbo-instellingen: 
    UWV, gemeenten, werkgeversorganisaties en vakbonden in de arbeidsmarktregio’s kopen de mbo-opleidingen in bij mbo-instellingen. Voor de vergoeding aan de mbo-instelling zal een richtbedrag worden gehanteerd. In totaal is voor de inkoop van mbo-opleidingen in de arbeidsmarktregio’s 31,5 miljoen euro beschikbaar. 
  • Vergoeding voor werkgevers: 
    De vergoeding aan de werkgever die erkend leerbedrijf is en de opleiding in de praktijk verzorgt, wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de kandidaat bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest met een maximum van 30 weken en 2.025 euro. Voor subsidiëring van werkgevers is in totaal 27 miljoen euro gereserveerd.

 

 

 

Subsidie Generieke Werkgeversvoorziening

Als werkgever kun je per 1 juli 2021 deze subsidie aanvragen bij UWV om aanpassingen te doen binnen het bedrijf die nodig zijn om mensen met een arbeidsbeperking voor langere tijd in dienst te houden of te nemen. Zulke aanpassingen zijn duur, zeker als het om meerdere werknemers gaat. Hierdoor kunnen werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen en houden. Lees hier meer.

 

 

 

Studiekosten onbelast vergoeden (ook voor zzp-ers)

Als werkgever of zzp-er kun je studiekosten voor je werknemers of voor jezelf (als zzp-er) onbelast vergoeden. Het gaat om scholing die gericht is op het vervullen van een beroep in de toekomst of om vakkennis op peil te houden. Tijdens de belastingaangifte mogen deze kosten worden afgetrokken van de winst uit onderneming. Lees hier meer (paragraaf 20.1.3 en 20.1.4).

 

 

 

Regelingen en subsidies bij in dienst nemen nieuwe medewerkers

Als je werkgever bent, kun je voor sommige werknemers gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen. Met deze regelhulp van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaal je of dat kan en hoe hoog het voordeel is.

 

 

 

ESF+ (2021-2027, beleid is in ontwikkeling)

Aan de invulling van het nieuwe ESF+ wordt gewerkt. Voornemen is om dit te focussen op het aan het werk helpen en houden van zowel werkzoekenden als werkenden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in de 35 arbeidsmarktregio's. Hierbij speelt ook opleiding en LLO een rol, met name bij het onderdeel gericht op kwetsbare werkenden. Lees hier meer.

 

Voor overschot-& tekortsectoren:

 

Omscholing naar ICT en Techniek (nu gesloten, wordt in 2022 weer opengesteld)

Met de 'subsidieregeling voor omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek' kunnen werkgevers €3.750 krijgen wanneer zij werknemers een omscholingstraject bieden naar een baan die door het UWV wordt aangemerkt als kansrijk beroep in ICT of Techniek. Dit mogen bestaande werknemers zijn (die nog niet in de ICT of techniek werken) of nieuw aan te nemen werknemers. Het scholingstraject bestaat uit een samenhangend geheel van scholing en praktijkondersteuning.

Met deze regeling kunnen circa 10.000 omscholingstrajecten worden gerealiseerd. Van 1 september tot en met 1 december 2021 kon een werkgever de subsidie aanvragen via RVO. Budget: 37,5 miljoen euro. In 2022 wordt de regeling weer opengesteld. 
Lees hier meer over de regeling en welke omscholingstrajecten/vacatures hiervoor in aanmerking komen. Werkgevers kunnen vacatures voor deze functies plaatsen op STAP-budget.nl.

 

 

 

NL Leert Door: sectoraal maatwerk (2021-2022)
Via de subsidieregeling ‘NL leert door met de inzet van sectoraal maatwerk’ kunnen sectororganisaties ontwikkeladvies, scholing, EVC-trajecten en begeleiding kosteloos aanbieden aan (toekomstige) werkenden in de sector. Budget: 27 miljoen euro.

 

 

 

Herstelpakket Europese Unie

Dit jaar krijgt Nederland ruim 220 miljoen euro van de Europese Unie voor de ondersteuning van kwetsbare werkzoekenden en werkenden tijdens en na de corona-pandemie. Arbeidsmarktregio’s konden vanaf 26 april 2021 subsidieaanvragen indienen voor projecten gericht op de begeleiding naar werk, opleiding en bij-en omscholing. Later dit jaar kunnen ook andere partijen, zoals sectorfondsen en de sociale partners, aanvragen indienen. Lees hier meer.

 

 

 

Subsidie zij-instroom docenten (onderwijs)

Onderwijsinstellingen kunnen subsidie ontvangen om mensen aan te nemen en in staat te stellen om via een zij-instroomtraject binnen twee jaar hun onderwijsbevoegdheid te halen. De subsidie bedraagt 20.000 euro per zij-instromer. Lees hier meer.

Vacatures hiervoor kunnen in de vorm van ontwikkelbanen geplaatst worden op STAP-budget.nl.

 

 

 

SectorplanPlus (zorg, t/m 2022)

Subsidie voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders. Lees hier meer.

Eventuele vacatures hiervoor kunnen in de vorm van ontwikkelbanen geplaatst worden op STAP-budget.nl.

 

 

 

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg (zorg, t/m 2022)

Ziekenhuizen en categorale instellingen kunnen hiermee investeren in de om- bij- en nascholing van hun zittende personeel. Lees hier meer.

 

Voor werkgevers van een regio:

 

Fonds mismatch op de arbeidsmarkt (Utrecht)

Werkgevers en hun partners (bijv. onderwijsinstellingen) kunnen bij de gemeente Utrecht subsidie aanvragen voor programma’s of activiteiten waardoor vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. Dat kan door in te zetten op de opleiding, ervaring of competenties van werkzoekenden en werknemers. Lees hier meer.

 

 

 

Maatwerkscholing (1000-banenplan Groningen)

Een regeling voor de bekostiging van niet gestandaardiseerde maatwerktrajecten voor werkzoekenden uit de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. De scholing is bedoeld om werkzoekenden voor te bereiden op banen in de bouw- en technieksector en overige sectoren met een verbinding met de bouw- en herstelopgave in de aardbevings-gemeenten. De aanvraag wordt gedaan door de betrokken accountmanager van gemeente of UWV. Lees hier meer.