Meer budgetten om te leren voor individuen

Naast het STAP-budget zijn er nog andere budgetten en regelingen om te leren. Op deze pagina vind je een overzicht.

Heb je aanvullingen of heb je verbetervoorstellen? Laat ze ons weten! Zo kunnen we samen zoveel mogelijk mensen helpen om leer- en ontwikkelmogelijkheden te benutten. Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Is STAP-budget te combineren met andere budgetten?

STAP-budget is te combineren met andere budgetten. Je kan STAP-budget aanvragen voor de kosten die niet al door derden worden gefinancierd. Bedragen de kosten voor de STAP-opleiding bijvoorbeeld meer dan €1.000,-? Dan is een aanvulling vanuit je werkgever, een O&O-fonds, gemeente of UWV mogelijk.

 

Als je andere vormen van publieke onderwijsfinanciering ontvangt (zoals: studiefinanciering en lerarenbeurs) dan kun je geen aanspraak maken op het STAP-budget.

 

 

 

 

Fiscale scholingsaftrek (alleen nog in 2021, daarna STAP-budget)
De kosten voor opleidingen, EVC-trajecten en (loopbaan)coaching zijn alleen in 2021 nog als studiekosten aftrekbaar. Deze aftrek kan oplopen van 30% tot 50% bij de aangifte inkomstenbelasting. Het drempelbedrag is €250 euro. Let op: De kosten hiervan dienen in 2021 betaald te zijn. En er moet voor de aftrekbaarheid wel altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering van je positie op de arbeidsmarkt.
Bij vragen en onduidelijkheden, stem dan vooraf af met een belastingadviseur. Lees hier meer over deze regeling op de site van de Belastingdienst.

 

 

 

NL Leert Door met inzet van scholing (eind 2021 tot eind 2022)
Vanuit het ministerie van SZW wordt vanaf december 2021 nog €25,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de financiering van scholing via de tijdelijke regeling NL Leert Door met inzet van scholing. Deze regeling is onderdeel van het huidige noodpakket en loopt tot eind 2022. Lees hier meer. 

 Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19
Wie door de coronacrisis zijn werk kwijtraakt of dreigt kwijt te raken, kan extra ondersteuning krijgen om ander werk of inkomen te zoeken. Met een vernieuwde aanpak in 35 regionale mobiliteitsteams krijg je begeleiding bij eventueel loopbaanadvies, (om)scholing of hulp bij schulden. Er is speciale aandacht voor jongeren, mensen uit de banenafspraak en zelfstandige ondernemers. Lees hier meer.

 Levenlangleren krediet 

Heb je geen budget voor een  mbo-, hbo- of wo-opleiding  en heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering en ben je jonger dan 56 jaar dan is de kans groot dat je bij DUO geld kunt lenen voor het volgen van de opleiding.  Lees hier meer.  

 

 Studievoorschotvoucher DUO  
Kreeg je voor het eerst studiefinanciering in de periode september 2015 tot en met augustus 2019? En viel je toen onder het leenstelsel? Dan krijg je na het behalen van je diploma een studievoorschotvoucher van DUO. Die kun je gebruiken voor nascholing bij een Nederlandse of buitenlandse opleiding in het hoger onderwijs. Je krijgt dan korting op het collegegeld. De studievoorschotvoucher is een tegoed van ongeveer €2.000,- voor een nieuwe, erkende opleiding in het hoger onderwijs (voltijd, deeltijd, duaal of modulair).   
Je kunt de voucher gebruiken vanaf het 5e tot het 10e studiejaar na het behalen van je diploma. Nadat je diploma bij DUO is geregistreerd, krijg je een brief. Daarin lees je vanaf welke datum je de voucher kunt inzetten. Lees hier meer over de studievoorschotvoucher op de website van DUO.  
Bij de aanspraak op een studievoorschotvoucher geldt overigens dat voor het gedeelte waarin de voucher voorziet er geen STAP-budget wordt verstrekt. Als de scholing meer kost dan wat via de voucher wordt vergoed, kan STAP-subsidie worden aangevraagd voor het meerdere. 

 Scholingsadvies STAP (beleid is in ontwikkeling)

In het kader van STAP wordt ook een regeling scholingsadviezen uitgewerkt (bekostigd uit de beschikbare middelen voor het STAP-budget), zo is in de begroting van SZW van september 2021 te lezen.

Ook wordt in deze begroting vermeld dat er een evaluatie wordt gestart om te bezien of het bieden van een kosteloos ontwikkeladvies doelmatig en effectief is. De verwachting is dat in 2021 de eerste resultaten beschikbaar zijn en het eindrapport in de loop van 2022 met de kamer wordt gedeeld.

 

Zodra hierover meer bekend is, zullen we de informatie hier aanpassen en dit ook via een nieuwsbrief onder de aandacht brengen.

 

 

 

Regelingen en subsidies bij in dienst nemen nieuwe medewerkers

Als je een nieuwe baan zoekt, kan je werkgever mogelijk gebruik maken van financiële regelingen als hij je in dienst neemt. Deze regelhulp van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat je zien of dat zo is. Bij je sollicitatie zou je de informatie over deze financiële regeling(en) kunnen meesturen. 


Voor mensen met een uitkering:

 

Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2021

Heb je een WW, WIA of Wajong uitkering? Voor krapteberoepen kan het UWV een scholingsbudget ter beschikking stellen. Lees hier meer.

 Scholingsbudget WGA UWV (2020-2022)

Dat is een regeling voor WGA-gerechtigden zonder (passende) kwalificaties. De scholing is gericht op terugkeer naar de arbeidsmarkt. Lees hier meer.

 Scholen met een uitkering

Werknemers met een WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet of WW-uitkering (UWV), kunnen uitsluitend met instemming van het UWV scholing volgen als er een noodzaak tot het volgen van de scholing bestaat. Voor de scholing wordt gekeken of deze relevant is voor de arbeidsmarkt, niet langer dan één jaar duurt en of de uitkeringsgerechtigde schoolbaar is. Het initiatief tot het volgen van scholing kan van zowel het UWV als van de uitkeringsgerechtigde uitgaan. Lees hier meer.


Voor mensen die in een bepaalde sector (willen) werken:

 

NL Leert Door: sectoraal maatwerk (eind 2021-2022)
Via de subsidieregeling ‘NL leert door met de inzet van sectoraal maatwerk’ kunnen sectororganisaties ontwikkeladvies, scholing, EVC-trajecten en begeleiding kosteloos aanbieden aan (toekomstige) werkenden in de sector. Budget: €27 miljoen.

 Financiële tegemoetkoming  van  O&O-fondsen  

Ben je aangesloten bij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), dan kun je een beroep doen op de middelen die de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) beheren. Zo vergoeden deze fondsen een deel van de kosten voor sommige opleidingen. Ook hebben zij loopbaanadviseurs in dienst, die helpen bij scholings- en opleidingstrajecten. Wil je een beroep doen op een fonds? Neem contact op met je brancheorganisatie. Lees hier meer.

 Werktuig PPO (2021-2024)

Dat is een regeling voor permanente ontwikkeling in de creatieve en culturele sector. Het programma biedt werknemers én zzp’ers een tegemoetkoming in de kosten voor professionalisering. Het gaat om bij- na- of omscholing, maar ook initiatieven als leernetwerken voor peer-to-peer learning, of individuele coaching. Lees hier meer.


Voor mensen die in een bepaalde regio wonen:

 

Twents Fonds voor Vakmanschap

Werkenden, zzp’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, bij- of herscholen in een vakrichting tot en met mbo niveau 4, kunnen een opleidingscheque ter waarde van maximaal €5.000 aanvragen om scholing te bekostigen. Lees hier meer. 

Overijssels Vakmanschap

Voor mensen die wonen en werken in Overijssel en zich willen laten om-, bij- of herscholen in de techniek of het technisch onderwijs, zijn scholingsvouchers beschikbaar waarmee een opleidingstraject (grotendeels) vergoed kan worden. Lees hier meer.

 Gemeentelijke regelingen

De toepassing van de instrumenten van de participatiewet kunnen verschillen per gemeente. Gemeenten hebben beleidsvrijheid en bepalen op basis van maatwerk wat iemand aan (financiële) ondersteuning nodig heeft. Daarnaast verschilt het in hoeverre gemeenten aanvullende instrumenten, zoals bijv. scholing, toepassen voor doelgroepen die onder de Participatiewet vallen.


Voor ondersteuning vanuit de werkgever:

 

CAO of individueel leer-  of  ontwikkelbudget van werkgever  
Steeds meer cao’s bevatten afspraken over het stimuleren van eigen regie van werknemers, door het invoeren van individuele leer- of ontwikkelbudgetten. Inmiddels is voor ruim een kwart van de werkenden die onder een cao valt een (privaat) individueel budget beschikbaar.  Wil je onderzoeken of dit voor jou geldt? Neem hiervoor je cao door als je bent aangesloten bij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).  Val je niet binnen een cao, bespreek dan je vraag met je werkgever als je een dienstverband hebt. Mogelijk is er toch een jaarlijks  individueel leer- of ontwikkelbudget beschikbaar.  

 Transitievergoeding bij ontslag
Transitievergoeding is een financiële vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Lees hier meer.

 Verdere budgetten voor werkgevers, sectoren en sociale parners

Ook voor werkgevers, sectoren en sociale partners zijn er budgetten en regelingen beschikbaar om leren te stimuleren, en (nieuwe) medewerkers op te leiden of om te scholen. Ga voor meer informatie naar de pagina voor werkgevers en sectoren.