Meer budgetten om te leren voor individuen

Naast het STAP-budget zijn er nog andere budgetten en regelingen om te leren. Op deze pagina vind je een overzicht.

Heb je aanvullingen of heb je verbetervoorstellen? Laat ze ons weten! Zo kunnen we samen zoveel mogelijk mensen helpen om leer- en ontwikkelmogelijkheden te benutten. Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Is STAP-budget te combineren met andere budgetten?

Is een opleiding duurder dan 1.000 euro? Dan betaal je de rest zelf. Je zou nog kunnen vragen of je werkgever (of een andere partij) het meerdere (of een deel daarvan) wil bijdragen.

 

Als je recht hebt op een andere vorm van subsidie, bijvoorbeeld de subsidieregeling lerarenbeurs of een studievoorschotvoucher, dan bestaat er recht op STAP-budget voor zover de kosten van de scholing hoger zijn dan de subsidie die je al vanuit een andere subsidieregeling krijgt.

 

Tot 30 jaar kun je geen STAP-budget aanvragen voor een door het ministerie van OCW erkende voltijdsopleiding (zoals een voltijd bacheloropleiding of een voltijd bol-opleiding in het mbo). Dit om samengaan met studiefinanciering te voorkomen.

 

Het Levenlanglerenkrediet is te combineren met STAP-budget.

 

 

 

 

 

 

NL Leert Door met inzet van scholing (vanaf begin 2022)
Vanuit het ministerie van SZW wordt in 2022 nog 25,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de financiering van scholing via de tijdelijke regeling NL Leert Door met inzet van scholing. Deze regeling is onderdeel van het huidige noodpakket en loopt tot eind 2022. Begin 2022 zal nieuw aanbod worden toegevoegd aan het huidige aanbod. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het dan om ongeveer 50.000 tot 80.000 nieuwe scholingstrajecten. Lees hier meer over de regeling.

 Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19
Wie door de coronacrisis zijn of haar werk is kwijtraakt, kan extra ondersteuning krijgen om ander werk of inkomen te zoeken. Met een vernieuwde aanpak in 35 regionale mobiliteitsteams krijg je begeleiding bij eventueel loopbaanadvies, (om)scholing of hulp bij schulden. Lees hier meer.

 Levenlangleren krediet 

Heb je geen budget voor een  mbo-, hbo- of wo-opleiding  en heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering en ben je jonger dan 56 jaar dan is de kans groot dat je bij DUO geld kunt lenen voor het volgen van de opleiding.  Lees hier meer.  

 

 Studievoorschotvoucher DUO  
Kreeg je voor het eerst studiefinanciering in de periode september 2015 tot en met augustus 2019? En viel je toen onder het leenstelsel? Dan krijg je na het behalen van je diploma een studievoorschotvoucher van DUO. Die kun je gebruiken voor nascholing bij een Nederlandse of buitenlandse opleiding in het hoger onderwijs. Je krijgt dan korting op het collegegeld. De studievoorschotvoucher is een tegoed van ongeveer €2.000,- voor een nieuwe, erkende opleiding in het hoger onderwijs (voltijd, deeltijd, duaal of modulair).   
Je kunt de voucher gebruiken vanaf het 5e tot het 10e studiejaar na het behalen van je diploma. Nadat je diploma bij DUO is geregistreerd, krijg je een brief. Daarin lees je vanaf welke datum je de voucher kunt inzetten. Lees hier meer over de studievoorschotvoucher op de website van DUO.  
Bij de aanspraak op een studievoorschotvoucher geldt overigens dat voor het gedeelte waarin de voucher voorziet er geen STAP-budget wordt verstrekt. Als de scholing meer kost dan wat via de voucher wordt vergoed, kan STAP-subsidie worden aangevraagd voor het meerdere. 

 STAP Ontwikkeladvies

Half februari 2022 wordt de nieuwe regeling STAP Ontwikkeladvies gepubliceerd in de Staatscourant. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!

 

 

 

Regelingen en subsidies bij in dienst nemen nieuwe medewerkers

Als je een nieuwe baan zoekt, kan je werkgever mogelijk gebruik maken van financiële regelingen als hij je in dienst neemt. Deze regelhulp van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat je zien of dat zo is. Bij je sollicitatie zou je de informatie over deze financiële regeling(en) kunnen meesturen. 


Voor mensen met een uitkering:

 

Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2021

Heb je een WW of WIA uitkering? Voor kansberoepen kan het UWV een scholingsbudget ter beschikking stellen. Lees hier meer.

 Scholen met een uitkering UWV

Werknemers met een WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet of WW-uitkering (UWV), kunnen uitsluitend met instemming van het UWV scholing volgen als er een noodzaak tot het volgen van de scholing bestaat. Voor de scholing wordt gekeken of deze relevant is voor de arbeidsmarkt. Het initiatief tot het volgen van scholing kan van zowel het UWV als van de uitkeringsgerechtigde uitgaan. Zoek op de website van UWV naar meer informatie.


Voor mensen die in een bepaalde sector (willen) werken:

 

NL Leert Door: sectoraal maatwerk (eind 2021-2022)
Via de subsidieregeling ‘NL leert door met de inzet van sectoraal maatwerk’ kunnen sectororganisaties ontwikkeladvies, scholing, EVC-trajecten en begeleiding kosteloos aanbieden aan (toekomstige) werkenden in de sector. Budget: 27 miljoen euro. Zie hier kosteloos scholingsaanbod van de subsidie NL Leert Door dat te vinden is op STAP-budget.nl. 

 Financiële tegemoetkoming  van  O&O-fondsen  

Ben je aangesloten bij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), dan kun je een beroep doen op de middelen die de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) beheren. Zo vergoeden deze fondsen een deel van de kosten voor sommige opleidingen. Ook hebben zij loopbaanadviseurs in dienst, die helpen bij scholings- en opleidingstrajecten. Wil je een beroep doen op een fonds? Neem contact op met je brancheorganisatie. Lees hier meer.

 Werktuig PPO (2021-2024)

Dat is een regeling voor permanente ontwikkeling in de creatieve en culturele sector. Het programma biedt werknemers én zzp’ers een tegemoetkoming in de kosten voor professionalisering. Het gaat om bij- na- of omscholing, maar ook initiatieven als leernetwerken voor peer-to-peer learning, of individuele coaching. Lees hier meer.

 

 

 

Regeling loopbaanadvies voor rijksmedewerkers

Tot uiterlijk 31 december 2022 is er voor rijksmedewerkers gratis loopbaanadvies mogelijk via het A & O fonds Rijk voor maximaal 1.500 euro (exclusief btw) door een Noloc gecertificeerd Register Professional. Lees hier meer over de regeling. Op STAP-budget.nl kun je Noloc gecertificeerde loopbaancoaches vinden die deze loopbaancoaching graag bieden.


Voor mensen die in een bepaalde regio wonen:

 

Twents Fonds voor Vakmanschap

Werkenden, zzp’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, bij- of herscholen in een vakrichting tot en met mbo niveau 4, kunnen een opleidingscheque ter waarde van maximaal 5.000 euro aanvragen om scholing te bekostigen. Lees hier meer. 

Overijssels Vakmanschap

Voor mensen die wonen en werken in Overijssel en zich willen laten om-, bij- of herscholen in de techniek of het technisch onderwijs, zijn scholingsvouchers beschikbaar waarmee een opleidingstraject (grotendeels) vergoed kan worden. Lees hier meer.

 Gemeentelijke regelingen

De toepassing van de instrumenten van de participatiewet kunnen verschillen per gemeente. Gemeenten hebben beleidsvrijheid en bepalen op basis van maatwerk wat iemand aan (financiële) ondersteuning nodig heeft. Daarnaast verschilt het in hoeverre gemeenten aanvullende instrumenten, zoals bijv. scholing, toepassen voor doelgroepen die onder de Participatiewet vallen.


Voor ondersteuning vanuit de werkgever:

 

CAO of individueel leer-  of  ontwikkelbudget van werkgever  
Steeds meer cao’s bevatten afspraken over het stimuleren van eigen regie van werknemers, door het invoeren van individuele leer- of ontwikkelbudgetten. Inmiddels is voor ruim een kwart van de werkenden die onder een cao valt een (privaat) individueel budget beschikbaar.  Wil je onderzoeken of dit voor jou geldt? Neem hiervoor je cao door als je bent aangesloten bij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).  Val je niet binnen een cao, bespreek dan je vraag met je werkgever als je een dienstverband hebt. Mogelijk is er toch een jaarlijks  individueel leer- of ontwikkelbudget beschikbaar.  

 Transitievergoeding bij ontslag
Transitievergoeding is een financiële vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Lees hier meer.

 Verdere budgetten voor werkgevers, sectoren en sociale parners

Ook voor werkgevers, sectoren en sociale partners zijn er budgetten en regelingen beschikbaar om leren te stimuleren, en (nieuwe) medewerkers op te leiden of om te scholen. Ga voor meer informatie naar de pagina voor werkgevers en sectoren.