Welkom op de website van STAP-budget.nl   

We informeren je graag over het STAP-budget

Het STAP-budget waarbij werkenden en niet-werkenden een persoonlijk ontwikkelbudget krijgen van maximaal € 1.000,- per jaar wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. De regeling is in grote lijnen uitgewerkt en de definitieve regeling wordt in de loop van 2021 verwacht.

Op deze website vind je alle actuele informatie over de STAP-budget regeling. Zie hieronder de meest gestelde vragen over het STAP-budget en de antwoorden hierop. De belangrijkste bron hiervoor is de concept subsidieregeling STAP-budget van 11 november 2019 van de Rijksoverheid. Met het platform STAP-budget.nl dragen wij, net als de Rijksoverheid, graag bij aan een leven lang ontwikkelen en houden we je graag op de hoogte van de mogelijkheden van deze regeling.

De STAP-budget regeling start per 1 januari 2022, zo is het streven van de Rijksoverheid. In 2021 ontwikkelt deze website zich tot een platform waarop je een passende opleiding, cursus, training of andere scholingsactiviteit kunt vinden die je kunt doen met je STAP-budget (of ander budget zoals NL Leert Door) om jezelf verder te ontwikkelen en je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Er zal een breed scala aan scholingsactiviteiten mogelijk zijn met het STAP-budget en op deze website gaan we je helpen om snel een passende keuze te maken, zodat je op tijd bent om je STAP-budget goed te benutten. Er wordt gesproken over een jaarlijks totaalbudget van € 218 miljoen waarmee er jaarlijks ruimte zal zijn voor circa 200.000 toekenningen. Dus wees er vanaf 2022 op tijd bij! 

Vanaf 2022 komt er voor bepaalde doelgroepen ook de subsidie Ontwikkeladvies STAP beschikbaar. Op STAP-budget.nl kun je dan een gekwalificeerde loopbaancoach vinden die deze subsidie voor je kan aanvragen en je kan helpen bij het krijgen van meer zicht op werk dat bij je past en/of het vinden van ander werk.

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden van het STAP-budget? En een bericht krijgen wanneer je op deze website een STAP-scholingsactiviteit of loopbaancoach kan zoeken? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief via het contactformulier.

Voor aanbieders
Ben je opleider of EVC-aanbieder, (loopbaan)coach, studieadviseur, organisator van evenementen gericht op leren en ontwikkelen of biedt je omscholingsvacatures met salaris aan? Misschien wil je wel je aanbod vanaf maart/april 2021 onder de aandacht brengen op het platform STAP-budget.nl. Bekijk de mogelijkheden op de pagina voor aanbieders.

 

Disclaimer: De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De STAP-budget regeling is nog niet definitief en de kans is aanwezig dat deze nog aangepast of aangescherpt zal worden. Hiervan houden we je graag op de hoogte. Heb je verbetervoorstellen of tips voor deze website? Laat ze ons weten!

De meest gestelde vragen over het STAP-budget

dummy

1. Wat is het STAP-budget?

Het kabinet heeft vergevorderde plannen om de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting te vervangen door de Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie).

Met het STAP-budget krijg je als burger (als werkende of niet-werkende) een individueel leer- en ontwikkelbudget dat je kunt gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen en je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten.

Met het STAP-budget van € 1.000,- (inclusief btw) krijg je de mogelijkheid om in je eigen ontwikkeling te investeren. Je kunt dit budget inzetten om bijvoorbeeld een sector-erkend certificaat te halen of een cursus te volgen.

Het kabinet zal jaarlijks een budget beschikbaar stellen van €218 miljoen waarmee er circa 200.000 toekenningen van subsidieaanvragen mogelijk zijn, verdeeld over 6 tijdvakken. Bij de toekenning van de subsidie wordt uitgegaan van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dus wil je gebruik maken van deze regeling? Houd de ontwikkelingen in de gaten (bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief) en wees er op tijd bij!

2. Wanneer gaat de regeling STAP-budget in en tot wanneer loopt de regeling?

In de conceptregeling voor het STAP-budget die 11 november 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd, staat dat de regeling per 1 januari 2022 ingaat, en in de bijbehorende kamerbrief staat dat de regeling in de loop van 2021 definitief zal worden gemaakt. Tot 2022 kunnen mensen hun scholingskosten fiscaal blijven aftrekken van hun inkomen.

Er wordt nog onderzocht of er in 2021 proefgedraaid kan worden met het STAP-budget voor daadwerkelijke invoering van de regeling.

Na invoering van de regeling STAP-budget zal in de beginfase jaarlijks monitoring plaatsvinden. Twee jaar na implementatie vindt er een evaluatie plaats van de regeling en na vijf jaar zal er een uitgebreide evaluatie uitgevoerd worden en zal er een structurele wettelijke regeling worden gemaakt, zo is het kabinet voornemens. De regeling STAP-budget heeft dus geen einddatum.

3. Waarom gaat er een STAP-budget komen?

Het kabinet wil dat meer mensen de weg vinden naar financiering voor een leven lang ontwikkelen. Daarom vervangt het kabinet de fiscale scholingsaftrek door het STAP-budget. Het doel van het STAP-budget is dat mensen meer de eigen regie nemen in hun ontwikkeling en loopbaan, en zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan en duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Het STAP-budget is beter bereikbaar voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Dit komt door de laagdrempeligheid van de subsidieregeling. Er is namelijk geen of in mindere mate sprake van voorfinanciering.

4. Voor wie is het STAP-budget?

De groep die gebruik kan maken van het STAP-budget is groot.

Je voldoet aan de criteria voor het STAP-budget als:

 • Je 18 jaar of ouder bent en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebt bereikt. Je werkt in loondienst, bent ondernemer of je hebt geen werk.
 • Je een burger van de Unie of een familielid van een burger van de Unie bent zoals bedoeld in Richtlijn 2004/38/EG.
 • Je de afgelopen twee jaar gedurende ten minste zes maanden verzekerd bent voor de volksverzekeringen. Een volksverzekering is in Nederland een verplichte, publiekrechtelijke verzekering voor iedere persoon die legaal ingezetene van Nederland is.
 • Het budget voor het betreffende aanvraagtijdvak voldoende toereikend is voor toekenning van het gevraagde budget.
 • Je in het betreffende kalenderjaar nog geen eerdere aanvraag voor een scholingsactiviteit toegekend hebt gekregen.
 • Je geen publieke individuele financiering van onderwijs ontvangt, zoals: studiefinanciering, lerarenbeurs en tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.
 • De scholingsactiviteit waarvoor financiering wordt aangevraagd, voldoet aan de gestelde criteria voor bestedingsdoelen (zie vraag 5).
 • De scholingsactiviteit binnen zes maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak start. (Meerjarige opleidingen dienen binnen 7 maanden na sluiting van het betreffende tijdvak te starten.)

Het STAP-budget is niet van toepassing in Caribisch Nederland.

5. Welke opleidingen en cursussen kun je doen met je STAP-budget?

Het uitgangspunt is dat je met het STAP-budget kunt kiezen uit een breed scala aan opleidingen en andere scholingsactiviteiten die je kunnen helpen om jezelf te versterken in je werk en op de arbeidsmarkt.

De verwachting is dat het budget ingezet kan worden voor bijvoorbeeld:

 • het behalen van een MBO-diploma;
 • het doen van een beroepsopleiding;
 • cursussen ook op het gebied van professionele ontwikkeling;
 • omscholingstrajecten voor mensen die in een krimpsector werken of die een zwaar beroep hebben;
 • een EVC-traject.

De mogelijke scholingsactiviteiten zullen worden opgenomen in een scholingsregister die nog in ontwikkeling is. Wil je op de hoogte blijven van nieuws op dit gebied? Houd hiervoor deze website in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Om de kwaliteit van de scholingsactiviteit te garanderen en misbruik van het budget te voorkomen, moet ten minste worden voldaan aan één van de volgende criteria:

 • De scholingsactiviteit leidt op tot een (deel van een) door OCW erkend diploma of certificaat. Op deze activiteit vindt toezicht door de Inspectie van het Onderwijs plaats. (Voor aanvragers onder de 30 jaar is er een beperkter aanbod van scholingsactiviteiten beschikbaar om samenloop met studiefinanciering of tegemoetkoming onderwijsbijdrage van schoolkosten te voorkomen. Zij kunnen het STAP-budget niet aanvragen voor OCW-erkende voltijdsopleidingen.)
 • De scholingsactiviteit leidt op tot een branche of sector erkend certificaat.
 • De scholingsactiviteit is ingeschaald in het Nederlandse Kwalificatieraamwerk NLQF.
 • De scholingsactiviteit wordt aangeboden door een opleider met een NRTO-keurmerk.
 • De scholingsactiviteit bestaat uit een EVC-procedure bij een erkende EVC-aanbieder.

6. Hoe werkt de procedure straks als je je STAP-budget wilt gebruiken?

Na invoering van het STAP-budget kan deze site je helpen om een bij jou passende scholingsactiviteit te zoeken en vinden en je hiervoor direct aan te melden. Dit wordt een vergelijkingswebsite. Op deze website vind je straks uitgebreide informatie over de scholingsactiviteiten van die opleiders die hun aanbod publiceren op deze website. Opleiders kunnen zichzelf op deze website onderscheiden door goede content en vele andere zaken die jou kunnen helpen om snel tot overzicht te komen en een passende keuze voor een scholingsactiviteit te maken. 

Met je bewijs van aanmelding voor een opleiding kun je je via de UWV-portal aanmelden voor subsidie, waarna direct controle plaatsvindt op de verschillende voorwaarden van het STAP-budget.

Het STAP-budget kan in een kalenderjaar gedurende zes tijdvakken worden aangevraagd.

Toekenning van het STAP-budget gebeurt op basis van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Er zal niet met wachtlijsten worden gewerkt. Is het budget voor het betreffende tijdvak uitgeput, dan kun je in het tijdvak erna weer een aanvraag indienen.

Na toekenning door UWV volgt een bevestiging door UWV naar de opleider. Vanaf 3 weken voorafgaand aan de start van de scholingsactiviteit kan de opleider het bedrag in de vorm van een voorschot aanvragen bij UWV.

Na afloop van de scholingsactiviteit legt de opleider aan het opleidingsinstituut een bewijs van deelname en afronding van de scholingsactiviteit over aan het UWV, en ook een vermelding van het aanwezigheidspercentage van de deelnemer en een aanduiding van het diploma/certificaat. Het bedrag kan worden teruggevorderd door UWV bij een aanwezigheidspercentage van minder dan 80% en wanneer de scholingsactiviteit niet succesvol is afgerond. In geval van ziekte en andere persoonlijke omstandigheden kan hierop een uitzondering worden gemaakt door het UWV.

7. Welke kosten kun je vergoed krijgen met je STAP-budget? (Wat zijn de subsidiabele kosten?)

De subsidiabele kosten zijn alle kosten die door het opleidingsinstituut in rekening worden gebracht voor het volgen van de scholingsactiviteit (les-, cursus-, of examengeld). Subsidiabele kosten zijn ook kosten voor verplichte leermiddelen en beschermingsmiddelen die apart in rekening worden gebracht door het opleidingsinstituut.

Overige kosten die verband houden met de scholingsactiviteit, zoals de kosten voor boeken en andere materialen die niet zijn inbegrepen in de kosten van de opleider, komen niet in aanmerking voor subsidie. Deze kosten zijn voor rekening van de aanvrager.

8. Wat als de kosten van de scholingsactiviteit hoger zijn dan € 1.000,- incl. btw?

Je kunt natuurlijk altijd een subsidieaanvraag doen voor een scholingsactiviteit met lagere kosten dan € 1.000,- (inclusief btw). Zijn de kosten van de scholingsactiviteit hoger dan € 1.000,- (inclusief btw)? Dan betaal je zelf het resterende deel. Je kunt ook onderzoeken of je werkgever mee wil betalen of dat er andere manieren zijn voor cofinanciering (zie vraag 9).

9. Kun je je STAP-budget combineren met andere financieringen?

Je kan een STAP-budget aanvragen aanvullend op andere financieringsbronnen van werkgevers, O&O-fondsen, afspraken in cao’s of re-integratiebudgetten van gemeenten of UWV. Er is dan sprake van cofinanciering.

Als je publieke individuele financiering van onderwijs ontvangt, zoals: studiefinanciering, lerarenbeurs en tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen, dan kun je niet gebruikmaken van het STAP-budget.

10. Mag je meer dan één scholingsactiviteit per jaar doen met het STAP-budget?

Nee, dat mag niet. Je mag één aanvraag per kalenderjaar doen.

11. Kan ik het STAP-budget ook gebruiken voor meerjarige opleidingen?

Ja, dat kan. De subsidie kan echter alleen per opleidingsjaar aangevraagd en toegekend worden.

12. Wat is Ontwikkeladvies STAP en wat is NL Leert Door?

In aanvulling op de STAP-budget regeling wordt op dit moment het Ontwikkeladvies STAP verder uitgewerkt. Bedoeling is dit ontwikkeladvies/loopbaanadvies vanaf 2022 structureel kosteloos beschikbaar te stellen aan mensen die meer ondersteuning nodig hebben bij het in beeld krijgen en vinden van passend werk, zoals laagopgeleiden of ouderen. Een loopbaancoach kan je vanaf 2022 aanmelden voor de betreffende subsidie en STAP-budget.nl kan je helpen bij het vinden van een gekwalificeerde loopbaancoach. 
De regeling NL Leert Door biedt in 2021 mogelijkheden om je kosteloos te scholen. Dit kun je zien als een voorloper van het STAP-budget dat in 2022 ingaat. Op de overheidswebsite van Hoe Werkt Nederland kun je een goed beeld krijgen van de kosteloze scholingsmogelijkheden. Op STAP-budget.nl kun je hier vanaf februari 2021 ook een beeld van krijgen.