Welkom op de website van STAP-budget.nl   

We informeren je graag over STAP-budget

Het STAP-budget waarbij werkenden en niet-werkenden een persoonlijk ontwikkelbudget krijgen van maximaal € 1.000,- per jaar wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. De regeling is in grote lijnen uitgewerkt en de definitieve regeling wordt in de loop van 2021 verwacht.

Op deze website vind je alle actuele informatie over de STAP-budget regeling. Zie hieronder de meest gestelde vragen over het STAP-budget en de antwoorden hierop.

Met deze website dragen wij, net als de Rijksoverheid, graag bij aan een leven lang ontwikkelen en houden we je graag op de hoogte van de mogelijkheden van deze regeling.

In 2021 ontwikkelt deze website zich tot het STAP® Platform waarop je STAP® Opleidingen en STAP® EVC-trajecten kunt vinden en andere leer- en ontwikkelactiviteiten die je verder kunnen helpen in je ontwikkeling, werk en loopbaan. Op dit platform gaan we je helpen om gemakkelijk een passende keuze te maken, je in contact te brengen met een aanbieder waar je je kunt aanmelden en op tijd je STAP subsidie bij UWV aan te vragen. Er wordt gesproken over een jaarlijks totaalbudget van circa € 200 miljoen waarmee er jaarlijks ruimte zal zijn voor circa 200.000 toekenningen verdeeld over 6 aanvraagtermijnen. Op=op, dus wees er vanaf 2022 op tijd bij!

Vanaf 2022 komt er voor bepaalde doelgroepen STAP® Ontwikkeladvies beschikbaar. Op STAP-budget.nl kun je dan een gekwalificeerde STAP® Loopbaancoach vinden die dit gratis traject voor je kan aanvragen en je in een aantal sessies kan helpen bij het krijgen van meer zicht op werk dat bij je past en/of het vinden van ander werk.

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden van het STAP-budget en STAP-budget.nl? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief via het contactformulier.

Voor aanbieders
Het STAP®  Platform wordt een breed platform op het gebied van leren & ontwikkelen. Ben je aanbieder van (STAP) opleidingen, EVC-trajecten, coaching, open dagen & evenementen, of ontwikkelbanen waarbij mensen begeleiding en of opleiding krijgen om het vak (verder) te leren? En wil je je aanbod vanaf dit voorjaar onder de aandacht brengen op STAP-budget.nl? Bekijk de mogelijkheden op de pagina voor aanbieders.

Disclaimer: De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De STAP-budget regeling is nog niet definitief en de kans is aanwezig dat deze nog aangepast of aangescherpt zal worden. Hiervan houden we je graag op de hoogte. Heb je verbetervoorstellen of tips voor deze website? Laat ze ons weten!

De meest gestelde vragen over het STAP-budget

dummy

1. Wat is het STAP-budget?

Het kabinet wil de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting vervangen door de Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie).

Met het STAP-budget krijg je als burger (als werkende of niet-werkende) een individueel leer- en ontwikkelbudget van maximaal €1.000,- (inclusief btw) dat je kunt gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen en je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten.

Het kabinet zal jaarlijks een budget beschikbaar stellen van circa €200 miljoen waarmee er circa 200.000 toekenningen van subsidieaanvragen mogelijk zijn, verdeeld over 6 aanvraagtermijnen van 2 maanden. Bij de toekenning van de subsidie wordt uitgegaan van het principe ‘op=op’. Dus wil je gebruik maken van deze regeling? Houd de ontwikkelingen in de gaten (bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief) en wees er op tijd bij!

2. Wanneer gaat de regeling STAP-budget in en tot wanneer loopt de regeling?

Het UWV heeft de opdracht gekregen om de regeling vanaf 1 januari 2022 uit te voeren. De praktische voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. In 2021 kunnen mensen hun scholingskosten fiscaal blijven aftrekken van hun inkomen.

Na vijf jaar zal er een uitgebreide evaluatie uitgevoerd worden van de STAP-budget regeling en zal er een structurele wettelijke regeling worden gemaakt, zo is het kabinet voornemens. De regeling STAP-budget heeft dus geen einddatum.

3. Waarom gaat er een STAP-budget komen?

Het kabinet wil dat meer mensen de weg vinden naar financiering voor een leven lang ontwikkelen. Daarom vervangt het kabinet de fiscale scholingsaftrek door het STAP-budget. Het doel van het STAP-budget is dat mensen meer de eigen regie nemen in hun ontwikkeling en loopbaan, en zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan en duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

4. Voor wie is het STAP-budget?

De doelgroep is: ‘Iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.’ Dat is een doelgroep van bijna 10 miljoen mensen!

Je kunt STAP-budget krijgen als:

 • je tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent, en wel of geen werk hebt.
 • je gedurende minimaal 6 maanden in de afgelopen 2 jaar volksverzekerd bent (onder andere AOW, ANW, WLZ).
 • je geen andere publieke onderwijs financiering ontvangt, zoals: studiefinanciering en lerarenbeurs.
 • je dit jaar niet eerder STAP-budget toegekend hebt gekregen.
 • je een scholingsactiviteit hebt gekozen van een erkende STAP-aanbieder.
 • je scholingsactiviteit binnen 3 maanden start na de betreffende STAP-budget aanvraagtermijn.
 • er nog budget is. (Iedere 2 maanden is er ruimte voor circa 35.000 toekenningen. Wees er op tijd bij, want op=op.)
 • je voor een door OCW-erkende voltijdopleiding ouder bent dan 30 jaar, om samenloop met studiefinanciering te voorkomen.

En het is mogelijk om:

 • aanvullend budget te ontvangen voor de scholingsactiviteit uit andere financieringsbronnen (bijvoorbeeld van de werkgever al dan niet op basis van cao-afspraken, een O&O-fonds, en een re-integratiebudget van een gemeente of UWV) .
 • STAP-budget aan te vragen voor meerjarige opleidingen. Het STAP-budget dient dan per opleidingsjaar aangevraagd en toegekend te worden.

5. Welke scholingsactiviteiten kun je doen met STAP-budget?

Het uitgangspunt is dat je met het STAP-budget kunt kiezen uit een breed scala aan opleidingen en andere scholingsactiviteiten die je kunnen helpen om jezelf te versterken in je werk en op de arbeidsmarkt. Je kunt het budget bijvoorbeeld inzetten voor:

 • het behalen van een MBO/HBO/WO-diploma;
 • het doen van een beroepsopleiding;
 • trainingen bijvoorbeeld op het gebied van professionele ontwikkeling;
 • een EVC-traject (waarmee je een erkend ervaringscertificaat kunt behalen en versneld een diploma kunt behalen).

De mogelijke scholingsactiviteiten zijn van aanbieders die zijn opgenomen in het Scholingsregister van DUO. De aanbieders die hierin zijn opgenomen heeft één van de vijf erkenningen:

 • OCW-erkend (MBO, HBO en WO – bekostigd en contractonderwijs)
 • NRTO-keurmerk
 • NLQF ingeschaalde kwalificatie uit het NCP-register
 • Erkend door Nationaal Kenniscentrum EVC
 • Erkend door een sector- of brancheorganisatie (Momenteel wordt een inventarisatie gedaan van de erkennende instanties in branches en sectoren.)  

6. Hoe werkt de procedure straks als je aanspraak wilt maken op STAP-budget?

Dit voorjaar zal deze website vervangen worden door een platform dat zich in 2021 zal vullen met scholingsactiviteiten van erkende STAP-aanbieders en andere leer- en ontwikkelactiviteiten die je kunnen helpen in je werk, ontwikkeling en loopbaan.

Heb je op dit platform dan je keuze gemaakt voor een leer- en ontwikkelactiviteit? Dan kun je doorklikken naar de aanbieder en je aanmelden bij de aanbieder. Met je STAP-Aanmeldbewijs van een STAP-aanbieder kun je vanaf 2022 STAP-budget aanvragen via de UWV-portal, waarna direct controle plaatsvindt op de verschillende voorwaarden van het STAP-budget.

Ieder kalenderjaar zullen er 6 aanvraagtermijnen zijn van ieder 2 maanden waarin STAP-budget kan worden aangevraagd bij UWV. Iedere aanvraagtermijn is er ruimte voor circa 35.000 aanvragen. Is het budget op? Dan is aanvragen niet meer mogelijk in die termijn en kan je bij start van de volgende aanvraagtermijn weer een aanvraag doen. Wees er dan op tijd bij, want op=op. 

Na toekenning van het STAP-budget door UWV volgt een bevestiging van UWV naar de opleider. Vanaf 3 weken voorafgaand aan de start van de scholingsactiviteit kan de opleider het bedrag in de vorm van een voorschot aanvragen bij UWV.

Na afloop van de scholingsactiviteit legt de opleider een STAP-Bewijs van deelname over aan het UWV. Het bedrag kan worden teruggevorderd door UWV bij een aanwezigheidspercentage van minder dan 80% en wanneer de scholingsactiviteit niet succesvol is afgerond. In geval van ziekte en andere persoonlijke omstandigheden kan hierop een uitzondering worden gemaakt door UWV.

7. Welke kosten kun je vergoed krijgen met STAP-budget? (Wat zijn de subsidiabele kosten?)

De subsidiabele kosten zijn alle kosten die door het opleidingsinstituut in rekening worden gebracht voor het volgen van de scholingsactiviteit (les-, cursus-, of examengeld). Subsidiabele kosten zijn ook kosten voor verplichte leermiddelen en beschermingsmiddelen die apart in rekening worden gebracht door het opleidingsinstituut.

Overige kosten die verband houden met de scholingsactiviteit, zoals de kosten voor boeken en andere materialen die niet zijn inbegrepen in de deelnemerskosten van de opleider, komen niet in aanmerking voor subsidie. Deze kosten zijn voor rekening van de aanvrager.

8. Wat als de kosten van de scholingsactiviteit hoger zijn dan € 1.000,- incl. btw?

Je kunt natuurlijk altijd een subsidieaanvraag doen voor een scholingsactiviteit met lagere kosten dan € 1.000,- (inclusief btw). Zijn de kosten van de scholingsactiviteit hoger dan € 1.000,- (inclusief btw)? Dan betaal je zelf het resterende deel. Je kunt ook onderzoeken of je werkgever mee wil betalen of dat er andere manieren zijn voor cofinanciering (zie vraag 9).

9. Kun je STAP-budget combineren met andere financieringen?

Je kan een STAP-budget aanvragen aanvullend op andere financieringsbronnen van werkgevers, O&O-fondsen, afspraken in cao’s of re-integratiebudgetten van gemeenten of UWV. Er is dan sprake van cofinanciering.

Als je andere vormen van publieke onderwijs financiering ontvangt, zoals: studiefinanciering en lerarenbeurs, dan kun je geen aanspraak maken op het STAP-budget.

10. Mag je meer dan één scholingsactiviteit per jaar doen met STAP-budget?

Nee, dat mag niet. Je mag één aanvraag per kalenderjaar doen.

11. Kan ik STAP-budget ook gebruiken voor meerjarige opleidingen?

Ja, dat kan. Het STAP-budget dient dan per opleidingsjaar aangevraagd en toegekend te worden.

12. Wat is Ontwikkeladvies STAP en wat is NL Leert Door?

In aanvulling op de STAP-budget regeling wordt op dit moment het Ontwikkeladvies STAP verder uitgewerkt. Bedoeling is dit ontwikkeladvies/loopbaanadvies vanaf 2022 structureel kosteloos beschikbaar te stellen aan mensen die meer ondersteuning nodig hebben bij het in beeld krijgen en vinden van passend werk, zoals laagopgeleiden of ouderen. Een loopbaancoach kan je vanaf 2022 aanmelden voor de betreffende subsidie en STAP-budget.nl kan je helpen bij het vinden van een gekwalificeerde loopbaancoach. 
De regeling NL Leert Door biedt in 2021 mogelijkheden om je kosteloos te scholen. Dit kun je zien als een voorloper van het STAP-budget dat in 2022 ingaat. Op de overheidswebsite van Hoe Werkt Nederland kun je een goed beeld krijgen van de kosteloze scholingsmogelijkheden. Op STAP-budget.nl kun je hier over een aantal maanden ook een beeld van krijgen.