Ontdek wat deze STAP Opleiding jou kan bieden!

Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis en vgz

De praktijkverpleegkundige ondersteunt de specialist ouderengeneeskunde (SO), huisarts en arts verstandelijk gehandicapten (AVG).
Deelnemerskosten
€ 7.895,00
incl. btw
Start- en einddatum in een groep op locatie
Start:
11-09-2023
Eind:
18-03-2024
Locatie:
DIEMEN
Inschrijving:
Er is nog plek
Opleidingsinformatie
Opleidingssoort
Training
Opleidingsmethode
In een groep op locatie
Type certificaat/diploma
Diploma
Opleidingsduur
17 maanden
Aantal lesdagen
32
Min. deelnemers
14
Max. deelnemers
20
Studiebelastingsuren
384 per opleiding
Tijdstip
Overdag
Taal in opleiding
Nederlands
Vooropleiding en toelatingscriteria
Vooropleiding
HBO Bachelor
De praktijkverpleegkundige ondersteunt de specialist ouderengeneeskunde (SO), huisarts en arts verstandelijk gehandicapten (AVG).

De praktijkverpleegkundige ondersteunt de specialist ouderengeneeskunde (SO), huisarts en arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Behalve geprotocolleerde zorg kun jij ook protocol overstijgende zorgtaken uitvoeren zoals (kwetsbare) ouderenzorg, complexe zorg en oncologische nazorg. De kern van je zorgtaak is het begeleiden en ondersteunen van cliënten bij het omgaan met (de gevolgen van) hun aandoening en hun beperkingen en het voorkomen van aandoeningen of complicaties. Jij brengt problematiek in kaart en neemt een deel van de behandeling en begeleiding van cliënten over. Jij houdt spreekuur, verricht consulten en bevordert de deskundigheid van zorgteams. Ben je momenteel werkzaam als verpleegkundige in een verpleeghuis of in de verstandelijk gehandicaptenzorg? Zet dan de volgende stap in je carrière en volg de vernieuwde post-hbo opleiding tot Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Deze opleiding biedt jou uitgebreide kennis en vaardigheden voor een afdelingsoverstijgende functie.

 

Programma

 

De opleiding Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis en de verstandelijk gehandicaptenzorg bestaat uit zeven modules, verdeeld over 32 lesdagen.

De meeste modules volgen elkaar op in de tijd. Alleen module V-7 loopt als een aparte lijn langs de andere modulen. Tijdens de bijeenkomsten breng je leervragen en eigen casuïstiek in.

Elke module wordt afgerond met een afsluitende opdracht waarin je laat zien dat je nieuwe kennis kunt toepassen in de praktijk. Voor Module V-7 schrijf je een voorstel voor het verbeteren van de zorgkwaliteit. Het onderwerp bepaal je samen met de stagebegeleider.

Lesdag met eigen werkveld
In de opleiding zijn

...

De praktijkverpleegkundige ondersteunt de specialist ouderengeneeskunde (SO), huisarts en arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Behalve geprotocolleerde zorg kun jij ook protocol overstijgende zorgtaken uitvoeren zoals (kwetsbare) ouderenzorg, complexe zorg en oncologische nazorg. De kern van je zorgtaak is het begeleiden en ondersteunen van cliënten bij het omgaan met (de gevolgen van) hun aandoening en hun beperkingen en het voorkomen van aandoeningen of complicaties. Jij brengt problematiek in kaart en neemt een deel van de behandeling en begeleiding van cliënten over. Jij houdt spreekuur, verricht consulten en bevordert de deskundigheid van zorgteams. Ben je momenteel werkzaam als verpleegkundige in een verpleeghuis of in de verstandelijk gehandicaptenzorg? Zet dan de volgende stap in je carrière en volg de vernieuwde post-hbo opleiding tot Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Deze opleiding biedt jou uitgebreide kennis en vaardigheden voor een afdelingsoverstijgende functie.

 

Programma

 

De opleiding Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis en de verstandelijk gehandicaptenzorg bestaat uit zeven modules, verdeeld over 32 lesdagen.

De meeste modules volgen elkaar op in de tijd. Alleen module V-7 loopt als een aparte lijn langs de andere modulen. Tijdens de bijeenkomsten breng je leervragen en eigen casuïstiek in.

Elke module wordt afgerond met een afsluitende opdracht waarin je laat zien dat je nieuwe kennis kunt toepassen in de praktijk. Voor Module V-7 schrijf je een voorstel voor het verbeteren van de zorgkwaliteit. Het onderwerp bepaal je samen met de stagebegeleider.

Lesdag met eigen werkveld
In de opleiding zijn er generieke en specifieke competenties te behalen. Daarom worden de contacturen voor generieke competenties gezamenlijk gegeven. Het is heel leerzaam om vanuit de verschillende werkvelden daarnaar te kijken. Natuurlijk zijn er ook verschillen per werkterrein die zo specifieke zijn dat het een meerwaarde heeft om sommige lessen op te splitsen naar werkveld. De lessen worden dan verzorgd door een expert uit het betreffende werkveld.

Docenten
De opleiding wordt verzorgd door docenten uit het werkveld, zoals specialisten ouderengeneeskunde (SO) en artsen verstandelijk gehandicapten (AVG). Ook ervaren praktijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten leveren een bijdrage aan de opleiding.

Module V-1: De praktijkverpleegkundige als professional (6 dagen)

In deze module leer je wat de rol is van de praktijkverpleegkundige. Er is aandacht voor methodisch werken, diagnostiek, triage, gespreksvaardigheden en gezondheidszorg voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een verstandelijke handicap. Op het gebied van praktijkvoering wordt aandacht besteed aan landelijke ontwikkelingen, taakdelegatie, kwaliteitszorg en de juridische kaders. Je gaat aan de slag met (vak)literatuur en resultaten van wetenschappelijk onderzoek en leert dit op de juiste wijze te lezen, beoordelen en gebruiken in de praktijk.

Module V-2: Zorgproblemen (6 dagen)

Cliënten die onvoldoende eten of drinken lopen het risico op ernstige aandoeningen, zoals decubitus, eiwittekort en stollingsstoornissen. Vroegtijdige signalering is belangrijk in de preventie. In deze module leer je over de achtergronden en verschijnselen van vocht- en voedingsproblemen, huiddefecten en mobiliteit. De module gaat in op behandelingsmogelijkheden, het gebruik van materialen en hulpmiddelen en het opstellen van vocht- en voedingsbeleid, anti-decubitusbeleid en wondbehandelingsbeleid. Tevens is er aandacht voor de methodiek van instructiegeven omdat de praktijkverpleegkundige niet alleen cliënten  begeleidt maar ook de deskundigheid van het zorgteam bevorderd.
 

Module V-3: De cliënt met diabetes mellitus in het verpleeghuis of in de vgz (5 dagen)

Bij cliënten met diabetes mellitus is het belangrijk complicaties als een diabetische voet, visusstoornissen of nefropathie te voorkomen. Voor deze cliënten zet je een controlesysteem op. Je leert zowel cliënten als de verpleging of verzorging alert te zijn op bijzondere symptomen en signalen. Je stelt cliënten in op medicatie en controleert bij zowel orale medicatie als insulinegebruik. Ook verdiep je je in voorlichting en educatie richting deze cliëntengroep

Module V-4: De cliënt met (risico op) hart- en vaatziekten in het verpleeghuis of in de vgz (5 dagen)

Hart- en vaatziekten komen vaak voor bij cliënten in het verpleeghuis of bij mensen met een verstandelijke beperking. In deze module leer je risicofactoren opsporen van aandoeningen als CVA, hartfalen en perifeer arterieel vaatlijden. Ook verdiep je je in de behandeling, (bij)werkingen en interactie van medicijngebruik en het voorkomen van complicaties. Daarbij is er aandacht voor de invloed van depressie, angst of gedragsproblemen op de behandeling van cliënten met hart- en vaatziekten. Je oefent met triagevaardigheden en gespreksvaardigheden.

Module V-5: De benauwde cliënt in het verpleeghuis of in de vgz (4 dagen)

Werken in de zorg vraagt om een kritische en innovatieve houding. Ook als praktijkondersteuner is het belangrijk dat je wilt blijven leren en verbeteren. Intervisie helpt daarbij. Bij intervisie bespreek je met jouw medestudenten werksituaties en reflecteer je op jouw handelen. Samen denk je na over onderliggende denk- en werkpatronen, vaker voorkomende valkuilen, eigen gedrag en gewenst gedrag.

Module V-6: Psychogeriatrie en psychopathologie in de ouderenzorg (6 dagen)

In deze module ga je diep in op psychogeriatrische, psychosociale en psychopathologische problematiek.  Deze problemen hebben grote invloed op het dagelijks leven van de oudere, maar ook op zijn of haar omgeving. Mantelzorgondersteuning en het sociale netwerk komen daarom ook aan de orde. Als praktijkverpleegkundige heb je een belangrijke rol bij het stellen van de juiste diagnoses. Je leert hoe je een behandel- en zorgleefplan opstelt en uitvoert en hiervoor multidisciplinair samenwerkt. Om dit goed vorm te kunnen geven heb je niet alleen kennis nodig over richtlijnen en het beleid bij dementie, depressie, delier, angst en gebruik van psychofarmaca, maar ook het spanningsveld tussen behandelen, kwaliteit van leven en ethiek.  Hoe om te gaan met onbegrepen gedrag bij cliënten heeft ook een plaats.

Module V-7: Leren in de praktijk en Intervisietraining (12 bijeenkomsten, tijdens de overige modules)

Intervisie
Werken in de zorg vraagt om een kritische en innovatieve houding, gericht op betere kwaliteit van zorg. Ook als praktijkverpleegkundige is het belangrijk dat je wilt blijven leren en verbeteren. Intervisie helpt daarbij. Bij intervisie breng je evenals jouw medestudenten een werksituatie in. Samen denk je na over onderliggende denk- en werkpatronen, veelvoorkomende valkuilen, eigen gedrag en gewenst gedrag.

Stage
Tijdens de hele opleiding loop je ongeveer 8 uur per week stage. Hiervoor stel je een individueel stagewerkplan op in overleg met jouw werk- of stageplaats. Meestal loop je stage in het verpleeghuis of de zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten waar je al werkt. Tijdens de stage word je begeleid door een deskundige uit de praktijk en een docent van de opleiding.

 

Resultaat

 

Na afronding van de opleiding Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis en de verstandelijk gehandicaptenzorg kun jij taken uitvoeren in de onderstaande competentiegebieden:

Zorgverlening
Jij kunt (gedelegeerde medisch-inhoudelijke) zorg bij specifieke problematiek of aan specifieke cliëntengroepen uitvoeren tijdens spreekuren, op een afdeling of tijdens een huisbezoek. Ook weet je wat voorselectie van problematiek en triage inhoudt.

Voorlichting en educatie
Jij weet hoe je risicofactoren bij patiënten opspoort en beïnvloedt. Ook kun jij instellingsbrede preventieplannen opstellen met nadruk op met name secundaire preventie.

Praktijkvoering
Jij organiseert jouw eigen werkzaamheden en zet zelfstandig spreekuren op. Jij plant bezoeken en voert ze uit.

Kwaliteitszorg
Door knelpunten te signaleren en op te heffen, bevorder en bewaak jij de kwaliteit van zorg. Jij levert een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van verzorgenden, persoonlijk begeleiders en verpleegkundigen.

Samenwerking
Als praktijkverpleegkundige ontwikkel en onderhoud jij functionele samenwerkingsrelaties met de arts(en), afdelingen en andere bij de zorg betrokken functionarissen.

Professionalisering
Jij helpt bij het ontwikkelen en positioneren van de functie van praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis of de verstandelijk gehandicaptenzorg.

De opleiding is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister VenV ter waarde van 192 PE-punten.

NB:
Lees hier de Overgangsregeling voor verpleegkundigen ten behoeve van het regieverpleegkundigregister. Meer info: kwaliteitsregister.venv.nl en www.nursing.nl

 

Toelating

 

De opleiding Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis en de vgz is bedoeld voor professionals:

  • die opgeleid zijn als hbo-verpleegkundige c.q. in het bezit van het bachelordiploma Verpleegkunde
  • die inservice plus-opgeleide verpleegkundige of mbo-verpleegkundige-plus opgeleid zijn én daardoor verplicht het voortraject Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis en vgz hebben gevolgd
  • met een stage-/werkplek als praktijkverpleegkundige van tenminste 8 uur per week (opnemen in CV)
  • die BIG-geregistreerd zijn

 

Lees meer
Hoe vraag ik STAP-budget aan?
1
Stap 1: Reserveer je plek
Klik rechtsboven op de gele knop 'Ik wil me aanmelden' en ga naar website van de aanbieder en meld je vandaag nog aan voor de opleiding om je plek te reserveren.
2
Stap 2: Ontvang je STAP-aanmeldingsbewijs
Na je aanmelding bij de opleider ontvang je van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs dat je nodig hebt voor je STAP-aanvraag bij UWV.
3
Stap 3: Vraag STAP-budget aan!
Start op 17 maart vlak voor 10.00 uur je STAP-aanvraag bij UWV, want op=op! Meld je aan voor onze nieuwsbrief zodat we je een reminder kunnen sturen.
Aanbieder
Wij bieden meer dan 140 opleidingen op post-hbo niveau, verdeeld over 11 vakgebieden. Onze opleidingen sluiten aan op bachelorprogramma's en zijn sterk praktijkgericht.
Inholland Academy
Inholland Academy
Ik heb een vraag aan deze aanbieder
Lees hier ons Privacy statement