Nieuws

Update van de ministers van SZW en OCW over de invoering van STAP-budget per 1 januari 2022

21 June 2021

Vandaag, 21 juni 2021, is door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een brief gestuurd naar de Tweede kamer over de voortgang van de subsidieregeling STAP-budget.

 

De belangrijkste zaken uit deze brief hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

 

Invoering STAP-budget per 2022 is haalbaar
De ketenpartijen SZW, OCW, DUO en UWV zijn tot de conclusie gekomen dat de invoering van STAP in 2022 haalbaar is. De implementatie ligt op schema om de eerste openstelling van de Subsidieregeling STAP-budget per 1 maart 2022 mogelijk te maken. Doel is een stabiele en robuuste basis neer te zetten voor een wendbaar uitvoeringssysteem voor de financiering van scholing waarbij mensen zelf de keuze hebben welke opleiding ze willen volgen.

 

De Kamer heeft tot 2 juli om zich uit te spreken
De Subsidieregeling STAP-budget vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholingsuitgaven. Onlangs is aan de Kamer het ontwerp van het koninklijk besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven aangeboden. De voorlegging biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot uiterlijk 2 juli 2021 uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het koninklijk besluit wordt bekrachtigd. Dit is een uiterste termijn om de afschaffing van de aftrek scholingsuitgaven tijdig te kunnen verwerken in de voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2022.

 

EVC is in 2022 nog niet subsidiabel
Het blijkt technisch nog niet mogelijk om EVC-trajecten in de eerste fase aan te laten sluiten op het scholingsregister. EVC trajecten zijn in 2022 nog niet subsidiabel zijn met het STAP-budget, maar in de doorontwikkeling van het scholingsregister zal de toevoeging van EVC-trajecten aan het scholingsregister hoge prioriteit krijgen. Publieke financiering van EVC-trajecten zal wel mogelijk zijn met Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing en via de Subsidieregeling NL Leert door met inzet van sectoraal maatwerk.

 

Ketenbrede proefproductie
Op 1 december 2021 wordt gestart met een ketenbrede proefproductie van drie maanden, om begin 2022 verantwoord te kunnen starten met het STAP-budget, zodat eventuele technische problemen in goed overleg tussen de ketenpartners tijdig opgevangen kunnen worden. Om deze reden is besloten de openstelling van het aanvraagloket voor het STAP-budget te verschuiven naar 1 maart 2022. De aanvraagperiode meegerekend betekent dit concreet dat scholingsactiviteiten met financiering vanuit het STAP-budget vanaf 29 maart 2022 kunnen starten.

 

Nederland leert door in 2022
Voor burgers die in de periode van 1 januari tot 29 maart 2022 niet met behulp van financiering vanuit het STAP-budget een scholingsactiviteit kunnen starten, is er nog wel scholing met publieke financiering mogelijk via NL leert door.
Via NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk, is er vanaf medio 2021 ruim € 70 miljoen subsidie beschikbaar voor de financiering van scholing, EVC-trajecten en begeleiding van deelnemers. Deze activiteiten worden aangeboden door werkgevers- en werknemersorganisaties en zullen doorlopen in 2022.

Daarnaast wordt in het najaar van 2021 nog een nieuw (derde) aanvraagtijdvak opengesteld voor aanvragen voor de tijdelijke Subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing voor een budget van € 30 miljoen. Via deze regeling kunnen opleiders en opleiderscollectieven, waaronder aanbieders van EVC-trajecten, subsidie aanvragen voor het aanbieden van kosteloze scholingsactiviteiten. Dit aanbod komt in het najaar 2021 beschikbaar en tot eind 2022 kunnen er scholingsactiviteiten worden gevolgd.

 

Ontwikkeladviestrajecten
Het bereiken van meer kwetsbare groepen is al langer punt van aandacht. Om die reden wordt er ook flankerend aan het STAP-budget gewerkt aan het beschikbaar stellen van ontwikkeladviestrajecten. Met die trajecten kunnen bepaalde kwetsbare groepen ondersteund worden bij het inzichtelijk maken van hun ontwikkelmogelijkheden. Ook kunnen mensen terecht bij de werkpleinen voor hulp bij de aanvraag van STAP.

 

Doorontwikkeling
De brief van de ministers herhaalt het uitgangspunt dat het systeem in de verdere doorontwikkeling dusdanig ontwikkeld wordt dat het in de toekomst ingezet kan worden voor specifieke doelen of doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan budgetten die nodig zijn om de gevolgen van een mogelijke krimp, krapte of economische crisis op te vangen of ten behoeve van de transities in energie, klimaat of technologie of voor groepen die extra intensieve scholing kunnen gebruiken.

 

Bron: brief van 21 juni 2021 aan de Eerste en Tweede Kamer van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

04 October 2021
NL Leert Door kosteloze scholing en andere tips van STAP-budget.nl

Op STAP-budget.nl willen we je graag inzicht geven in de mogelijkheden die er zijn om je verder te ontwikkelen. Het STAP-budget geeft je vanaf maart 2022 mogelijkheden om opleidingen te doen met €1.000,- subsidie. Maar eerst hebben we nog de mogelijkheden die de subsidie 'NL Leert Door' bied...

23 September 2021
De miljoenennota en budgetten om te leren

Nederland herstelt zich snel na de coronacrisis, maar ondersteuning van mensen en bedrijven blijft nodig. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in hun begroting, die vandaag aan de Tweede Kamer is overhandigd.

16 July 2021
Er is een koninklijk besluit: de STAP-regeling gaat van start per 1 januari 2022!

Het is zover! Vandaag op 16 juli 2021 is in de Staatscourant het koninklijk besluit gepubliceerd over de afschaffing van de fiscale scholingsaftrek en de invoering van de Subsidieregeling STAP-budget.
 
Met dit koninklijk besluit wordt geregeld dat de Wet afschaffing fiscale aftre...

09 July 2021
Het vernieuwde STAP-budget.nl is live!

Het vernieuwde platform STAP-budget.nl waar we met ons team de afgelopen anderhalf jaar hard aan hebben gewerkt is live!

Over STAP-budget.nl

Wij dragen, net als de overheid, graag bij aan een leven lang leren voor iedereen!

 

Zoek & vind op STAP-budget.nl je STAP Opleiding en start hier je voorbereiding op de STAP-budget subsidie.

 

Zoek & vind hier ook een EVC-traject, coach, open dag of evenement en verken de ontwikkelbanen.

 

Benut je kansen, ga voor groei!