Jump

Dossier: Einde STAP-regeling in 2024?

Het kabinet heeft in de voorjaarsnota 2023 aangekondigd de STAP regeling per 2024 te willen beëindigen. Op deze pagina verzamelen we de stand van zaken, reacties en opinies. Het laatste nieuws vind je onderaan de pagina.
Voorstanders van de regeling spreken zich uit

Afgelopen weken spreken voorstanders van de regeling zich duidelijk uit: zoals: UWV (Maarten Camps, Tof Thissen), de MBO-Raad, arbeidsmarktexperts als Ton Wilthagen en Frank Kalshoven, en keurmerken als NRTO en Oval, opleiders en de uitzendbranche.
 
Positieve artikelen over de STAP-regeling zijn verschenen in onder meer: Volkskrant, NRC, RTL Nieuws, en BNR Nieuws.
 
Argumenten voor behoud van de STAP-regeling samengevat:

 • De regeling is populair en zet leren in gang.
 • Praktisch opgeleiden en ZZP’ers worden eindelijk bereikt met deze regeling.
 • De regeling is jong en in ontwikkeling, en is een mooie eerste stap naar leerrechten (hierbij bouw je in je leven een bedrag op om te blijven leren).
 • De STAP-regeling is goed voor mensen, de maatschappij en de economie.
 • Als je STAP afschaft dan staat de burger met lege handen want de fiscale scholingsaftrek is er ook niet meer.
 • Het gaat bij STAP om een beperkte investering, zeker vergeleken met investeringen in bijvoorbeeld verbeteren MBO en het stikstoffonds waarvoor miljarden zijn gereserveerd.
   
   
'Er is kritiek, maar niets wat niet gefikst kan worden met aanvullende spelregels'

Welke aanscherpingen voor de STAP-regeling worden genoemd:

 • Nog strengere eisen en strenger toezicht op arbeidsmarktgerichtheid, kwaliteit en prijsstijgingen van opleidingen (zoals ook al het plan was).
 • Regeling meer richten op krapteberoepen/essentiële beroepen (zoals ook al het plan was).
 • Voorkomen wachtrijen en vergroten mogelijkheid om deel te nemen (ander proces van aanmelden, groter budget) (zoals ook al het plan was).
 • Eigen bijdrage vragen voor opleidingen.
STAP-budget.nl: 'Afschaffen STAP zou een gemiste kans zijn voor Nederland'

In het kader van de voorgenomen afschaffing van STAP per 2024 vroeg BNR naar commentaar van STAP-budget.nl. Claudia den Heijer gaf in dit interview aan dat de regeling veel voordelen heeft en de ruimte zou moeten krijgen om zich verder te ontwikkelen. Lees hier het artikel.

 

Algemene Rekenkamer: 'STAP-budget leidt tot extra scholing'

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de STAP-regeling. Lees hier meer over het onderzoek. Op 27 april geeft minister Van Gennip de volgende bestuurlijke reactie op dit onderzoek.

Ook Raad van State uit kritiek op afschaffen STAP-budget

Ook de Raad van State heeft kritiek geuit over het stoppen van de STAP-regeling in 2024. De STAP-regeling wordt gestopt zonder onderbouwing terwijl er momenteel sprake is van grote krapte op de arbeidsmarkt en het belangrijk is om hier structureel beleid op te voeren, zo is te lezen in het rapport van de Raad van State dat op 15 mei is gepubliceerd.

Veel steun voor STAP in Rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie

Op 25 mei vond in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer het Rondetafelgesprek plaats tussen kamerleden van de vaste commissie SZW en enkele genodigden. Wij waren erbij en maakten dit verslag.

 

Motie in Tweede Kamer over STAP-budget

Donderdag 1 juni is in de Tweede Kamer het debat over maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt afgerond. Minister van Gennip gaf in de inleiding aan dat in 2023 STAP nog beschikbaar is, en in 2024 niet meer vanwege bezuinigen. Het is mogelijk dat een ingediende motie hierin toch nog verandering brengt en dat STAP de komende 2 jaar nog beschikbaar blijft.
 
Aan het eind van het debat is over STAP en leven lang ontwikkelen door de heer Van der Lee van GroenLinks een motie ingediend. Deze is mede ondertekend door 5 kamerleden van de VVD, PvdA, ChristenUnie, en van het CDA en D66. 

 

De volgende tekst is in deze motie opgenomen:

 

'De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

constaterende dat het kabinet voornemens is om het STAP-budget af te schaffen;

overwegende dat het belang van om- en bijscholing alleen maar toeneemt gezien de structureeltoenemende krapte in sommige sectoren en de energietransitie;

verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze een instrument ter stimulering van leven lang ontwikkelen, zoals een individueel scholingsbudget, kan worden vormgegeven, gefocust op cruciale kraptesectoren zoals de energietransitie, zorg, onderwijs, techniek en ICT;

verzoekt de regering het resterende STAP-budget zo gericht mogelijk in te zetten, en zo nodig ook de komende twee jaar beschikbaar te houden als gericht individueel scholingsbudget;

verzoekt de regering tevens verschillende varianten voor leven lang ontwikkelen, waaronder varianten voor individuele leerrechten, uit te werken die uitvoerbaar zijn voor een volgend kabinet;

en gaat over tot de orde van de dag.’

 

Op 6 juni is in de Tweede Kamer gestemd over deze motie, en deze is met een ruime meerderheid aangenomen. De vraag is nu of en hoe het kabinet uitvoering gaat geven aan deze motie. De regeling kan hierdoor nog veranderen en 2 jaar blijven. 

V-100: 'Waarom is het voornemen om STAP helemaal af te schaffen in plaats van het aan te passen?'

Op maandag 22 mei is de V-100 georganiseerd door de Tweede Kamer. De V staat voor 'Verantwoording' en het getal 100 staat voor het aantal genodigden. Dit jaar heeft de Tweede Kamer 100 verslaggevers van lokale en regionale pers, radio, tv en internetplatforms gevraagd om met een journalistieke bril naar de jaarverslagen te kijken. Op basis hiervan hebben zij op 26 mei naar aanleiding van de voorjaarsnota de volgende vraag gesteld over STAP-budget:
 

'Waarom is het voornemen om het STAP-budget helemaal af te schaffen in plaats van het aan te passen (bijvoorbeeld door meer zicht te hebben op de opleidingen en het gebruik van het budget)? Juist in deze tijd met grote krapte op de arbeidsmarkt is het immers erg belangrijk, dat jongeren sectoren (voor werk en opleidingen) kiezen waar nu tekorten zijn. Hoe wordt het ‘Leven Lang Ontwikkelen’ (zoals in het jaarverslag van SZW benadrukt) dan gestimuleerd?'

 

Lees hier de reactie van minister Van Gennip van 12 juni op deze vraag van de V-100.

 

Door afschaffing STAP-budget volgt derde van werkend Nederland volgend jaar geen opleiding

Helft Nederlanders in loondienst vindt het taak overheid om ontwikkeling financieel te stimuleren. Lees hier meer over het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Visma Raet.

Hoe verder?

Het kabinet geeft aan in 2024 met de STAP-regeling te stoppen vanwege bezuinigingen.
Er zijn in 2023 nog 2 aanvraagtijdvakken. Hiervoor is per tijdvak 10 miljoen euro beschikbaar. Er zullen dan beduidend minder opleidingen mogelijk zijn met STAP-budget dan voorheen. Je kunt STAP dan aanvragen voor een opleidingsjaar van een (overheidserkende) MBO-, HBO-, of WO-opleiding of een onderdeel van een MBO-, HBO- of WO-opleiding. Lees hierover ook de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 6 juli. 

 

Als er weer nieuws is over de STAP-regeling, zullen we dat op deze pagina aangeven.